Lektionsplan om motion

Sisältö

På denna sida hittar du lektionsplanen med bilagor för andra stadiet. Två timmars helheten lämpar sig för hälsokunskapsundervisningen i gymnasiet eller för delområdet inom yrkesutbildningen som omfattar upprätthållning av arbetsförmåga och välmående.


Lektionsplan

Mål

Studeranden känner igen faktorer som påverkar hens motion och sömn och kan avgöra hurdan påverkan de har på hens hälsa. Studeranden kan ge motiverade exempel på hur man kan upprätthålla en hälsofrämjande och motarbeta en hälsoriskerande livsstil.

Studeranden kan bygga upp en mångsidig och hälsofrämjande plan som tar i beaktande motionens, återhämtningens och sömnens inverkan på upprätthållandet av studie- och arbetsförmågan. Studeranden kan realistiskt bedöma huruvida planen genomförs och målen nås.

Innehåll

Helheten omfattar undervisningsinnehåll och en fundera -del som handlar om sömn. Planen innehåller dessutom idéer om hur undervisningsteknologi kan utnyttjas samt förslag på fortsatta lektioner.

För att effektivt kunna utnyttja den tid du har till förfogande är det lönsamt att välja de viktigaste delområdena och bygga upp lektionerna enligt dem på ett sätt som du anser vara bäst.

Material

Studerandena behöver en dator, en pekplatta eller åtminstone en smarttelefon och anslutning till webben. Inför den andra lektionen behöver studerandena även ha en i förväg ifylld dagbok om mängden motion och sömn under en veckas tid. Botten för dagboken finns både som utskrivbar och elektronisk version.

Annat att ta i beaktande

Dagboken vore bra att fylla i nära tidpunkten för den andra lektionen. Enkäten kan vid behov även fyllas i enligt det man kommer ihåg. Ifall den föregående veckan varit ovanlig på något sätt till exempel på grund av sjukdom bör detta tas i beaktande i tolkningen. Studeranden kan också fylla i dagboken på nytt vid en senare tidpunkt under en vanlig vecka.

1. lektionen (75 min)

 • 1. lektionens teman:
  • Motion
  • Fördelar med motion
  • Stillasittande
  • Rekommendationen om fysisk aktivitet
 • Uppgift 1. Studieparen eller smågrupperna funderar på följande frågor:
  • Vad är motion? (ett gemensamt ordmoln i Mentimeter-appen)
  • Hurdan motion gillar du?
 • Kunskapsinnehåll 1. Gå igenom vad som menas med begreppet “motion” (dia 6). Gemensamma tankar kan skrivas upp antingen på tavlan eller i Mentimeter för att i början se vad studerandena anser att motion betyder.
 • Inledning: Se på Smart Moves -videon ”Kaikki liike on plussaa”, där andra stadiets studeranden funderar på fördelar med motion.
 • Uppgift 2. Fundera självständigt eller i par:
  • Vad kan motion ge dig?
  • Funktionell undervisningsidé: Spela 3×3 rutors bingo, där studerandena i varje ruta skriver vad motion kan ge dem. Efter det ska eleverna försöka hitta andra som skrivit något liknande på sina bingolappar.
  • Motion väcker många olika känslor. Motion kan även vara ett sätt att hantera känslor. I detta skede kan ni med studerandena tala om motion och känslor. Du kan göra övningen funktionell genom att be studerandena ställa sig på en linje enligt sina åsikter. Exempelvis kan studerandena fundera på om särskilda motionstillfällen väcker positiva eller negativa käsnlor hos dem. Känslorna kan också visas med hjälp av pantomim.
  • Stödfrågor:
   • Hurdana känslor har du känt vid olika motionstillfällen?
   • Vad orsakade känslan?
   • Finns det tillfällen då det är svårt att behärska känslor under motioneringen?
   • Varför är det ibland bra att behärska känslor?
   • Hur påverkar känslor uppförandet vid motionstillfällen?
   • Hur kan motionering hjälpa med att hantera känslor?
   • Vad finns det för samband mellan besvikelser och motion
 • Uppgift 3. Skriv upp fördelar med motion exempelvis i en Padlet.
 • Kunskapsinnehåll 2. Gå igenom fördelar med motion med hjälp av det som skrivits i Padlet. Läraren styr genomgången (diorna 9-17).
 • Uppgift 4. Studieparen eller smågrupperna funderar på följande frågor. Efter det kan svaren exempelvis samlas in i Mentimeter eller Padlet. Eleverna kan också skriva ner sina svar direkt i Mentimeter eller Padlet, utan diskussion på förhand.
  • Hur påverkar långvarigt stillasittande eller stillastående kroppen och humöret? Hur mår man av det? (Mentimeter, Padlet)
  • Enligt undersökningar sitter studerande i genomsnitt 9-10 timmar per dag. Hur mycket tror du att du sitter?
 • Kunskapsinnehåll 3. Gå igenom hur stillasittande kan påverka hälsan (diorna 19–20).
 • Uppgift 5. Hitta på egen pausgymnasrik eller prova på färdig pausgymnastik på video (dia 21).
 • Kunskapsinnhåll 4. Rekommendationen om fysisk aktivitet för barn och unga -animation: Visa den två minuter långa informationssnutten om centrala teman i rekommendationen om fysisk aktivitet för studerandena.
 • Inledning: Rörlig frågesport om rekommendationen om fysisk aktivitet (frågesporten finns på diorna 23–33). Nu svarar studerandena på vad rekommendationen om fysisk aktivitet består av.
 • Kunskapsinnehåll 5. Gå igenom rekommendationen om fysisk aktivitet (dia 34). Här kan man vid behov utnyttja det färdiga materialet.
 • Uppgift 6. Ta i par reda på vilken skillnaden mellan begreppen lätt, rask och ansträngande motion är (dia 35).
  • Svar:
   • lätt (1,5–2,9 MET), rask (3,0–5,9 MET) och ansträngande (≥ 6,0 MET) motion
   • En MET motsvarar kroppens ämnesomsättning i vila. Till exempel är MET-värdet när man står 2, då kroppen förbrukar två gånger mera syre och energi än den gör i vila.
 • Kunskapsinnehåll 7. Gå igenom innehållet om motion som förbättrar uthålligheten och motion som stärker musklerna och skelettet.
 • Kunskapsinnehåll 8 och uppgift 7. Forskning om ungas fysiska aktivitet och en fundera -uppgift (dia 38)
  • Vilka orsaker ligger bakom fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet?
 • Uppgift 8. Ge studerandena anvisningar om att föra dagbok över motion och sömn under en veckas tid inför följande lektion.

2. lektionen (75 min)

 • 2. lektionens teman:
  • Jag som motionär
  • Säkerhet när du motionerar
  • Motion och arbetslivet
 • Uppgift 1. Fyll i den elektroniska enkäten om motion
 • Genomgång av den elektroniska enkäten (diorna 42–46). Egna tankar kan antecknas självständigt.
  • Funera -uppgift: Granska den elektroniska enkätens sammanfattntingsfönster och jämför resultaten med rekommendationen om fysisk aktivitet (dia 42).
  • Dia 43, sömn – Granska stapeldiagrammet för mängden sömn i den elektroniska enkätens sammanfattningsfönster. (en skild lektion om sömn, där man granskar sömndiagrammet mer djupgående, kan hållas som fortsättning till denna lektion)
  • Dia 44 – Fundera självständigt på en plan för fortsättningen.
  • Diorna 45–46 – Ge studerandena anvisningar om att se på tipsen i slutet av sammanfattningsfönstret. Du kan be studerandena välja ett konkret  tips som de gillar som hjälper dem med det de vill förbättra. Tipset kan också vara ett som studeranden själv hittat på. Efter detta fyller eleven i en plan för att öka motion eller sömn. En färdig botten för planen finns tillgänglig både som en utskrivbar och en elektronisk version.
   • Planens mål enligt SMART-principen:
    • S = Specific – tydligt definierat
    • M = Measurable – mätbart
    • A = Achievable – möjligt att nå
    • R = Relevant – realistiskt
    • T = Time-bound – tidsbundet
   • Ett tips för planen: Kunde planen kombineras med gymnastiklektionerna till exempel så, att studeranden själv får planera följande gymnastiklektion enligt hens egna mål?
 • Kunskapsinnehåll 1 och uppgift 2. Säkerhet när du motionerar -delen (diorna 48–49)
 • uppgift 3. Motion och arbetslivet: Fundera på det kommande arbetslivet och hurdan kondition det egna blivande arbetet kräver.
 • Upggift 4: Fundera i smågrupper på hur man kunde öka motion på befolkningsnivå eller hur man kunde öka rörelse och minska stillasittande på den egna läroanstalten eller på den framtida arbetsplatsen (dia 53).
  • Svar:
   • Politik och beslutsfattande som främjar fysisk aktivitet: att till exempel satsa på resurser för att främja motionering, att ta med motionering som en del av det tväradministrativa beslutsfattandet, motionssedlar på arbetsplatser
   • Att åstadkomma arbetsmiljöer som främjar fysisk aktivitet: att till exempel göra i skick och främja cykel- och gåvägar, att utveckla gymnastiksalar på läroanstalter, att göra arbetsmiljöer motionsfrämjande genom att möjliggöra arbetande medan man står och se till att pauser i arbetet är möjliga
   • Utveckling av hälsovården: till exempel att göra motionshandledning till en del av studerandehälsovården, motionsgrupper för äldre
   • Förstärkning av verksamhet inom olika samfund: till exempel att förstärka och stödja verksamheten inom olika idrottssällskap, att främja motionering inom olika studie- och arbetsgrupper genom att erbjuda motionseftermiddagar
   • Utveckling av individers kunskap inom hälsa: till exempel utnyttjande av undersökningar, kampanjer på social media, skolning av arbetsplatsens personal

3. lektionen (75 min)

 • Som innehåll för den 3. lektionen passar sömn och vila
 • Sömndiagrammet i enkäten om motion kan granskas med hjälp av följande frågor:
  • Vilka faktorer försämrar tillräcklig sömn och sömn av bra kvalitet?
  • Hurdana förbättringsförslag har du till dig själv gällande sömn och vila?
  • Hurdana förbättringsförslag har du till dig själv gällande vardagsrytmen?
  • Är förhållandet mellan vila och motion i gott skick?
  • Vad kunde du göra för att förbättra situationen?
  • Hinner du koppla av och vila?
 • Utnyttja innehållet gällande sömn och vila på Smart Moves nätsida för studerande och lärare (på finska)

4. lektionen (75 min)

 • Som innehåll för den 4. lektionen passar näring
 • Utnyttja innehållet gällande näring på Smart Moves nätsida för studerande och idéer för lärare (på finska)

Fortsättning

 • Det vore bra att efter ett par veckor återkomma till elevernas planer om ökad motion eller sömn och kolla upp om planerna gått i uppfyllelse.

Presentationsmaterial

Dessutom finns det färdigt presentationsmaterial som kan användas tillsammans med timplanen.

Ladda ner presentationsmaterialet om motion (PowerPoint)

Öppna presentationsmaterialet om motion (pdf)


Dagbok för uppföljning av motion och sömn

Blanketten är avsett för att uppfölja motion och sömn för en vecka. Man kan fylla dagliga fysiska aktiviteter samt tider för läggdags och uppvaknandet i blanketten. I blanketten finns det också stället och bruksanvisning för att bedöma intensiteten av fysisk aktivitet.

öppen blankett som kan fyllas i elektroniskt

öppen blankett som kan skrivas ut och fyllas i manuellt

Dagbok för uppföljning av motion och sömn

En plan för att öka motion eller sömn

Blanketten är avsett för att erbjuda stöd för förändringar i motions- och sömnvanor. Blanketten guidar att välja ett utvecklingsobjekt, uppställa ett mål och konkreta aktioner för att uppnå målet, och utvärdera framgången.

Blanketten kan fyllas i elektroniskt och finns att ladda ner som pdf-fil: Ladda ner gratis

En plan för att öka motion eller sömn.

19.10.2023

Share: