Tuntisuunnitelma liikkumisesta

Sisältö

Tältä sivulta löydät tuntisuunnitelman liitteineen liikkumisesta toiselle asteelle. Kahden oppitunnin opetuskokonaisuus sopii lukion terveystietoon tai ammatillisen perustutkinnon työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alueeseen. Tutustu tuntisuunnitelmaan myös ruotsiksi ja englanniksi.


Tuntisuunnitelma

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa liikkumiseensa ja uneensa vaikuttavia tekijöitä ja pystyy arvioimaan niiden merkitystä omalle terveydelleen. Opiskelija osaa antaa perusteltuja ehdotuksia siitä, miten terveyttä edistäviä elintapoja voidaan ylläpitää ja vaarantavia ehkäistä.

Opiskelija osaa laatia itselleen monipuolisen suunnitelman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi ottaen siinä huomioon liikkumisen, palautumisen ja unen merkityksen opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Opiskelija osaa arvioida realistisesti suunnitelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa on liikkumisen opetussisältö sekä uneen liittyvä pohdintaosio. Suunnitelma sisältää lisäksi ideoita opetusteknologian hyödyntämiseen ja ehdotuksia jatko-oppitunneista.

Valitse ajankäytön hallinnan kannalta aihealueista tärkeimmät ja muokkaa oppitunteja parhaaksi katsomallasi tavalla.

Välineet

Opiskelijat tarvitsevat tietokoneen, tabletin tai vähintään älypuhelimen ja verkkoyhteyden. Toista oppituntia varten opiskelijoilla tulee lisäksi olla etukäteen täytetty päiväkirja liikkumisen ja unen määrästä viikon ajalta. Päiväkirjalomake liikkumisen ja unen seurantaan on saatavilla tulostettavana sekä sähköisesti täytettävänä versiona.

Muuta huomioitavaa

Päiväkirja olisi hyvä täyttää lähellä 2. oppitunnin ajankohtaa. Kyselyä voi tarvittaessa täyttää myös muistinvaraisesti. Jos edeltävä viikko on jostain syystä ollut epätavallinen esimerkiksi sairastumisen takia, tulee se huomioida tulosten tulkinnassa. Opiskelijan voi ohjeistaa täyttämään kyselyn myöhemmin uudelleen tavanomaisen viikon mukaisesti.

1. oppitunti (75 min)

 • 1. oppitunnin aiheet:
  • Liikkuminen
  • Liikkumisen hyödyt
  • Paikallaanolo
  • Liikkumissuositus
 • Tehtävä 1. Opiskelijaparit tai pienryhmät pohtivat seuraavia kysymyksiä:
  • Mitä liikkuminen on? (yhteinen sanapilvi Mentimeter-sovellukseen)
  • Millaisesta liikkumisesta pidät?
 • Tietosisältö 1. Käykää läpi, mitä käsitteellä “liikkuminen” tarkoitetaan (dia 6). Yhteiset pohdinnat voidaan koota taululle tai Mentimeterille ja katsoa alkuun, mitä opiskelijat ajattelevat liikkumisen tarkoittavan.
 • Orientointi: Katsotaan Smart Movesin video ”Kaikki liike on plussaa” (YouTube), jossa toisen asteen opiskelijat pohtivat liikkumisen hyötyjä.
 • Tehtävä 2. Pohdintatehtävä itsenäisesti tai pareittain:
  • Mitä liikkuminen voisi sinulle tuoda?
  • Toiminnallinen opetusidea: Pelatkaa 3×3 ruudukon bingoa, jossa opiskelijat kirjoittavat jokaiseen ruutuun mitä liikkuminen voi itselleen tuoda. Sen jälkeen opiskelijat yrittävät löytää muita, jotka ovat kirjoittaneet samanlaisia asioita bingolapuilleen.
  • Liikkuminen herättää paljon erilaisia tunteita. Toisaalta liikkuminen voi olla keino tunteiden käsittelyyn. Tässä kohtaa opiskelijoiden kanssa voi keskustella liikkumisesta ja tunteista. Toiminnallisuutta saat, jos pyydät opiskelijoita sijoittumaan janalla mielipiteen mukaan. Esimerkiksi herättävätkö tietyt liikkumistilanteet myönteisiä vai kielteisiä tunteita. Toisaalta tunteita voi esittää toisille pantomiimin avulla.
  • Apukysymyksiä:
   • Mitä tunteita olet tuntenut erilaisissa liikkumistilanteissa?
   • Mikä aiheutti tunteen?
   • Onko liikkumisessa tilanteita, jolloin on vaikea hillitä tunteita?
   • Miksi joskus on hyvä hillitä tunteita?
   • Miten tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen liikkumistilanteissa?
   • Miten liikkuminen voi auttaa tunteiden käsittelyssä?
   • Miten pettymykset ja liikkuminen liittyvät toisiinsa?
 • Tehtävä 3. Kirjatkaa liikkumisen hyötyjä esimerkiksi Padlet-seinälle.
 • Tietosisältö 2. Käykää läpi liikkumisen hyötyjä Padlet-seinän avulla ja opettajan johdolla (diat 9–17).
 • Tehtävä 4. Opiskelijaparit tai pienryhmät pohtivat seuraavia kysymyksiä. Pohdinnan jälkeen vastauksia voi kerätä esimerkiksi Mentimeteriin tai Padlettiin. Opiskelijat voivat vastata myös suoraan esimerkiksi Mentimeteriin ilman parikeskustelua.
  • Miten pitkäaikainen istuminen ja muu paikallaanolo vaikuttaa kehoon ja mieleen? Millainen olo siitä tulee? (Mentimeter, Padlet)
  • Tutkimusten mukaan opiskelijat istuvat keskimäärin 9–10 tuntia päivässä. Kuinka paljon sinä arvelet istuvasi?
 • Tietosisältö 3. Käykää läpi, miten paikallaanolo voi vaikuttaa terveyteen (diat 19–20).
 • Tehtävä 5. Keksikää oma taukoliikunta tai kokeilkaa valmista taukoliikuntaa videolta (dia 21).
 • Tietosisältö 4. Lasten ja nuorten liikkumissuositus -animaatio: Näytä opiskelijoille kaksiminuuttinen tietoiskuanimaatio liikkumissuosituksen keskeisistä teemoista.
 • Orientointi: Liikunnallinen tietovisa liikkumissuosituksesta (tietovisa löytyy dioista 23–33). Nyt opiskelijat vastaavat, mistä liikkumissuositus koostuu.
 • Tietosisältö 5. Käykää läpi liikkumissuositus (dia 34). Tässä voi halutessaan hyödyntää valmista esitysmateriaalia. Löydät valmista esitysmateriaalia täältä.
 • Tehtävä 6. Selvittäkää pareittain, mitä eroa on käsitteillä kevyt, reipas ja rasittava liikkuminen (dia 35).
  • Vastaus:
   • kevyt (1,5–2,9 MET), reipas (3,0–5,9 MET) ja rasittava (≥ 6,0 MET) liikkuminen
   • Yksi MET vastaa elimistön aineenvaihduntaa levossa. Esimerkiksi seistessä MET arvo on 2, jolloin elimistö kuluttaa kaksi kertaa enemmän happea ja energiaa kuin levossa.
   • englannin kielellä saatavilla olevia MET-arvoja löytyy MET-arvo taulukosta (pdf)
 • Tietosisältö 7. Käykää läpi kestävyyttä parantava ja lihaksia ja luustoa vahvistava liikkuminen.
 • Tietosisältö 8 ja tehtävä 7. Tutkimustietoa nuorten liikkumisesta ja pohdintatehtävä (dia 38)
  • Mitä syitä on liikkumisen ja liikkumattomuuden taustalla?
 • Tehtävä 8. Ohjeista opiskelijat pitämään päiväkirjaa liikkumisesta ja unesta viikon ajalta seuraavaa oppituntia varten. Pohja päiväkirjaa varten.

2. oppitunti (75 min)

 • 2. oppitunnin aiheet:
  • Minä liikkujana
  • Liikkumisen turvallisuus
  • Liikkuminen ja työelämä
 • Tehtävä 1. Liikkumisen verkkokyselyn täyttäminen
 • Liikkumisen verkkokyselyn läpikäynti (diat 42–46). Omat pohdinnat voi kirjata itselleen ylös.
  • Pohdintatehtävä: Katso verkkokyselyn yhteenvetonäkymää ja vertaile sitä liikkumissuositukseen (dia 42).
  • Dia 43, uni – Tarkastele verkkokyselyn yhteenvetonäkymästä unen määrän pylväsdiagrammiasi. (unesta voidaan pitää oma tunti tämän tunnin jatkona, jossa unidiagrammia voidaan tarkastella syvemmin)
  • Dia 44 – Pohdi itsenäisesti suunnitelmaa jatkoon.
  • Diat 45–46 – Ohjeista opiskelijat katsomaan yhteenvetonäkymän lopusta vinkkejä. Voit ohjeistaa opiskelijoita valitsemaan yksi kehittämiskohteen mukainen itselle mieluisa ja konkreettinen vinkki. Vinkki voi olla myös opiskelijan itsensä kehittämä. Tämän jälkeen opiskelija täyttää itselleen suunnitelman liikkumisen tai unen lisäämiseksi. Suunnitelmalomake liikkumisen tai unen lisäämiseksi on saatavilla sekä tulostettavana että sähköisesti täytettävänä versiona.
   • Suunnitelman tavoitteet SMART-periaatteen mukaisesti:
    • S = Specific – selkeästi määritelty
    • M = Measurable – mitattava
    • A = Achievable – saavutettava
    • R = Relevant – realistinen
    • T = Time-bound – aikataulutettu
   • Vinkki suunnitelmaan: Voisiko suunnitelman yhdistää liikuntatunteihin esimerkiksi niin, että opiskelija saa suunnitella seuraavan liikuntatunnin omien tavoitteiden mukaisesti?
 • Tietosisältö 1 ja Tehtävä 2. Liikkumisen turvallisuus -osio (diat 48–49)
 • Tehtävä 3. Liikkuminen ja työelämä: Pohditaan tulevaa työelämää ja millaista kuntoa oma tuleva työ vaatii.
 • Tehtävä 4: Pienryhmittäin pohditaan, miten liikkumista voidaan edistää väestötasolla tai miten omassa oppilaitoksessa tai tulevassa työpaikassa voitaisiin lisätä liikettä ja vähentää paikallaanoloa (dia 53)
  • Vastaus:
   • Liikkumista edistävä politiikka ja päätöksenteko: esimerkiksi panostetaan liikkumisen edistämisen resursointiin, liikkuminen osaksi poikkihallinnollista päätöksentekoa, työpaikkojen liikuntasetelit
   • Liikkumista tukevien ympäristöjen aikaansaaminen: esimerkiksi kevyen liikenteen väylien kunnostaminen ja edistäminen, oppilaitosten liikuntatilojen kehittäminen, työympäristö liikkumista edistäväksi esimerkiksi seisomatyöpisteillä ja työn tauotuksella
   • Terveydenhuollon kehittäminen: esimerkiksi liikuntaneuvonta osaksi opiskeluterveydenhuoltoa, ikääntyvien liikuntaryhmät
   • Yhteisöjen toiminnan vahvistaminen: esimerkiksi urheiluseuratoiminnan vahvistaminen ja tukeminen, oppilaitosten ja työpaikkojen yhteisöjen liikkumisen edistäminen liikuntailtapäivien avulla
   • Yksilöjen terveysosaamisen kehittäminen: esimerkiksi tutkimusten hyödyntäminen, sosiaalisen median kampanjat, työpaikan henkilöstön kouluttaminen

3. oppitunti (75 min)

 • 3. oppitunnin sisällöksi sopii uni ja lepo
 • Liikkumisen kyselyn unidiagrammia voi pohtia seuraavien kysymysten avulla:
  • Millaiset tekijät heikentävät hyvälaatuista ja määrältään riittävää unta?
  • Millaisia kehitysehdotuksia sinulla on itsellesi uneen ja lepoon liittyen?
  • Millaisia kehitysehdotuksia sinulla on itsellesi arkirytmiin liittyen?
  • Onko levon ja liikkumisen suhde hyvällä mallilla?
  • Mitä voisit tehdä parantaaksesi tilannetta?
  • Ehditkö rentoutua ja levätä?
 • Hyödynnä Smart Movesin nettisivuilta löytyvää tietoa unesta ja levosta opiskelijoille ja opettajille

4. oppitunti (75 min)

Jatko

 • Opiskelijoiden suunnitelmiin liikkumisen tai unen lisäämiseksi ja niiden toteutumiseen olisi hyvä palata lyhyesti esimerkiksi parin viikon kuluttua niiden laatimisesta.

Esitysmateriaali

PowerPoint -diaesitys on tarkoitettu liikkumisen tuntisuunnitelman avuksi. Voit muokata dioja omien tarpeidesi mukaan.

Lataa liikkumisen PowerPoint

Avaa liikkumisen diasarja (pdf)


Päiväkirjalomake

Päiväkirja on tarkoitettu liikkumisen ja unen seurantaan viikon ajaksi. Päiväkirjalomakkeeseen voi kirjata päivittäiset liikkumiset sekä nukkumaan menoajan ja heräämisajan. Päiväkirjalomakkeessa on myös paikka ja ohjeet liikkumisen tehon arviointiin.

Lataa sähköisesti täytettävä päiväkirja (pdf)

Lataa tulostettava päiväkirja (pdf)

Kuva: Päiväkirjalomake.

Suunnitelmalomake

Suunnitelmalomake on tarkoitettu liikkumisen tai unen lisäämiseksi. Suunnitelmaan voit kirjata oman kehittämiskohteen, konkreettiset tavoitteet ja teot sekä arvion suunnitelman toteutuksesta.

Lataa sähköisesti täytettäväksi tai tulostettavaksi sopiva suunnitelmalomake (pdf) liikkumisen tai unen lisäämiseksi

Kuva: Suunnitelmalomake.

Päivitetty: 29.5.2024

Jaa: