Smart Moves -hankkeen vaikuttajayhteistyö innosti nuoria liikkumaan

Tyttö istuu hevosen selässä.

Smart Moves -hanke toteutti joulukuussa 2022 vaikuttajayhteistyössä Nelli Kniivilän kanssa nuorille suunnatun YouTube-videon liikkumisesta. Video toteutettiin yhdessä vaikuttajatoimisto Noord Agency Oy:n kanssa. Videolla Nelli kokeilee itselleen uutta liikuntalajia ja pohtii, mitä hyvää liikkuminen hänelle tuo. Lisäksi Nelli kertoo, miten aloitti liikkumisen uudelleen yläkoulussa ja antaa vinkkejä arjen liikkumiseen. Yhteistyövideon lisäksi Nelli julkaisi Instagramiin syöte- ja tarinasisältöä.

Yhteistyön tavoitteena oli tavoittaa toisen asteen opiskelijoita, lisätä heidän tietoisuuttaan liikkumisesta sekä motivoida heitä liikkumaan. Yhteistyö saavutti yhteensä noin 55 000 katselukertaa eri kanavilla ja tavoitti lähes 40 000 katsojaa (taulukko 1). YouTube-video keräsi kaikkiaan yli 13 000 katselukertaa. Yli puolet (54 %) YouTube-videon katsoneista oli 18–24-vuotiaita. Instagram-syötejulkaisu tavoitti yli 21 000 katsojaa sekä keräsi yhteensä reilu 26 000 katselukertaa. Instagram-tarinat sen sijaan tavoitti reilu 15 000 katselijaa sekä keräsi lähes saman verran katselukertoja.

Näyttökerrat
(kpl)
Tavoittavuus
(kpl)
Tykkäykset
(kpl)
Kommentit
(kpl)
YouTube-video13 071730114
Instagram-syötejulkaisu26 57321 4872 1889
Instagram-tarinat15 62715 616
Yhteensä55 27137 1032 918123
TAULUKKO 1. Yhteistyön sosiaalisen median julkaisuiden tunnuslukuja.

Kampanjan vaikuttavuutta liikkumisen edistämisen näkökulmasta arvioitiin vaikuttajan videon yhteydessä jakaman palautekyselyn avulla. Kyselyyn vastasi 199 katsojaa, joista enemmistö (71 %) oli 15-vuotiaita tai nuorempia. Kolmannes (29 %) vastaajista oli yli 15-vuotiaita. Kaikista kyselyyn vastanneista 91 prosenttia kuuli ensimmäisen kerran Smart Moves -hankkeesta.

Kyselyyn vastanneista reilu neljännes (27 %) liikkui 7–17-vuotiaiden liikkumissuosituksen mukaisesti. Suosituksen mukaan 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten tulee liikkua reippaasti tai rasittavasti vähintään 60 minuuttia päivässä. Puolestaan vähän liikkuvien osuus vastaajista oli 15 prosenttia. Vähän liikkuviksi käsitetään lapset ja nuoret, jotka saavuttavat liikkumissuosituksen mukaisen määrän liikkumista 0–2 päivänä viikossa (Kokko ym. 2021).

Vähän liikkuvista lähes puolet (47 %) koki, että Nellin tekemä YouTube-video lisäsi heidän tietoaan liikkumisesta. Lisäksi vähän liikkuvista vastaajista lähes kaksi kolmasosaa (63 %) kertoi, että video lisäsi heidän aikomustaan liikkua vähintään jonkin verran. 10 prosenttia koki videon lisänneen aikomustaan liikkua erittäin paljon. Video myös innosti yli puolta vähän liikkuvista vastanneista kokeilemaan uutta liikuntalajia vähintään jonkin verran. Alla oleva taulukko kuvaa, miten video innosti vähän liikkuvia nuoria liikkumaan (taulukko 2).

Erittäin paljon (%)Paljon (%)Jonkin verran (%)Ei lainkaan (%)
Missä määrin video lisäsi aikomustasi liikkua?1035037
Missä määrin video innosti sinua kokeilemaan uutta liikuntalajia?1074043
TAULUKKO 2. Aikomus liikkua ja kokeilla uutta liikuntalajia vähän liikkuvilla vastaajilla.

Kaiken kaikkiaan video lisäsi yli puolen vastanneiden (59 %) tietoisuutta liikkumisesta sekä innosti lähes kolmen neljästä (70 %) kokeilemaan uutta liikuntalajia. Suurin osa (84 %) videon katsoneista aikoo lisätä liikkumistaan.

Videoon voit tutustua tästä:

Lähteet:

Kokko, S., Rinta-Antila, K., Villberg, J., Simonsen, N., Husu, P., Jussila A-M & Vasankari, T. 2021. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2020. Teoksessa S. Kokko, R. Hämylä & L. Martin (toim.) Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020. Valtion Liikuntaneuvoston julkaisuja 2021:1, 10–14.

Päivitetty: 29.1.2024

Jaa: